Small wards facing into courtyard of the Waiyuan Yiyaun, Xian, Shaanxi, 2001